Trắc nghiệm vật lý 10 bài 20: Các dạng cân bằng - Cân bằng của một vật có dạng chân đế

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 10 bài 20: Các dạng cân bằng - Cân bằng của một vật có dạng chân đế. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một khối trụ có thể lăn trên mặt bàn nằm ngang với trọng tâm của nó nằm trên tâm hình học. Cân bằng của khối trụ là?

 • A. Cân bằng không bền.
 • B. Cân bằng bền.
 • C. Cân bằng phiếm định.
 • D. Không thể cân bằng.

Câu 2: Một khối trụ có thể lăn trên mặt bàn nằm ngang với trọng tâm của nó nằm dưới tâm hình học. Cân bằng của khối trụ là?

 • A. Cân bằng không bền.
 • B. Cân bằng bền.
 • C. Cân bằng phiếm định.
 • D. Không thể cân bằng.

Câu 3: Một cái bàn tròn có ba cái chân tròn (Hình 20.1). Chỉ ra hình nào trong hình 20.2 diễn tả đúng chân đế của bàn khi ba chân bàn đặt trên sàn nhà (vẽ màu sẫm).

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Một cái thước có trọng tâm ở G, được treo vào một cái đinh nhờ một lỗ O như ở hình 20.3. Trong mỗi Hình 1, 2 và 3, thước ở trạng thái vân bằng nào?

 • A. 1: bền ; 2: không bền ; 3: phiếm định.
 • B. 1: không bền ; 2: bền ; 3: phiếm định.
 • C. 1: phiếm định ; 2: không bền ; 3: bền.
 • D. 1: không bền ; 2: phiếm định ; 3: bền.

Câu 5: Một bán cầu bằng đồng (được vẽ màu sẫm) và một bán cầu bằng nhôm gắn với nhau thành một quả cầu. Hãy cho biết trạng thái của quả cầu ở ba vị trí trên hình 20.4.

 • A. 1: cân bằng bền ; 2: cân bằng không bền ; 3: cân bằng phiếm định.
 • B. 1: cân bằng phiếm định ; 2: không cân bằng ; 3: cân bằng không bền.
 • C. 1: cân bằng bền ; 2: cân bằng phiếm định ; 3: cân bằng không bền.
 • D. 1: cân bằng bền ; 2: không cân bằng; 3: cân bằng không bền.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 20 vật lí 10: Các dạng cân bằng – Cân bằng của một vật có mặt chân đế


 • 88 lượt xem