Trắc nghiệm vật lý 10 bài 34: Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 10 bài 34: Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong tinh thể, các hạt (nguyên tử, phân tử, ion)?

 • A. Dao động nhiệt xung quanh vị trí cân bằng.
 • B. Đứng yên tại những vị trí xác định.
 • C. Chuyển động hỗn độn không ngừng.
 • D. Chuyển động trên quỹ đạo tròn xung quanh một vị trí xác định.

Câu 2: Chọn phát biểu sai

 • A. Chất rắn kết tinh có cấu trúc mạng tinh thể xác định.
 • B. Cấu trúc mạng tinh thể khác nhau thì có tính chất của chất kết tinh khác nhau.
 • C. Các chất khác nhau có mạng tinh thể khác nhau.
 • D. Cùng một chất mạng tinh thể sẽ giống nhau.

Câu 3: Cấu trúc tạo bởi các hạt mà mỗi hạt đó dao động nhiệt xung quanh một vị trí cân bằng trùng với đỉnh của khối lập phương là?

 • A. Tinh thể thạch anh.
 • B. Tinh thể muối ăn.
 • C. Tinh thể kim cương.
 • D. Tinh thể than chì.

Câu 4: Kích thước tinh thể của một chất

 • A. Không thay đổi.
 • B. Tùy thuộc quá trình hình thành tinh thể diễn biến ở nhiệt độ cao hay thấp.
 • C. Tùy thuộc quá trình hình thành tinh thể diễn biến ở áp suất cao hay thấp.
 • D. Tùy thuộc quá trình hình thành tinh thể diễn biến nhanh hay chậm.

Câu 5: Nhờ việc sử dụng tia Rơn-ghen (hay tia X) người ta biết được?

 • A. Bản chất của các hạt trong tinh thể là nguyên tử, phân tử hay ion.
 • B. Các hạt trong tinh thể chuyển động nhanh hay chậm.
 • C. Trật tự sắp xếp của các hạt trong tinh thể.
 • D. Các hạt trong tinh thể liên kết với nhau mạnh hay yếu.

Câu 6: Kim cương và than chì

 • A. Là chất rắn được cấu tạo từ cùng các nguyên tử cacbon (C).
 • B. Có cấu trúc tinh thể giống nhau.
 • C. Đều không dẫn điện.
 • D. Có tính chất vật lí giống nhau.

Câu 7: Tinh thể của một chất?

 • A. Được tạo thành từ cùng một lọa hạt thì có tính chất vật lí giống nhau.
 • B. Được hình thành trong quá trình nóng chảy.
 • C. Được tạo thành từ cùng một loạt hạt thì cso dạng hình học giống nhau.
 • D. Có kích thước càng lớn nếu tốc độ kết tinh càng nhỏ.

Câu 8: Chất nào sau đây không là chất đơn tinh thể?

 • A. Muối.
 • B. Thạch anh.
 • C. Đồng.
 • D. Kim cương.

Câu 9: Kim cương có tính chất vật lí khác nhau với than chì vì?

 • A. Cấu trúc tinh thể không giống nhau.
 • B. Bản chất các hạt tạo thành tinh thể không giống nhau.
 • C. Loại liên kết giữa các hạt trong tinh thể khác nhau.
 • D. Kích thước tinh thể không giống nhau.

Câu 10: Chất nào sau đây không là chất đa tinh thể?

 • A. Kẽm.
 • B. Nhôm.
 • C. Silic.
 • D. Chì.

Câu 11: Chất kết tinh không có đặc tính nào sau đây?

 • A. Chất rắn đa tinh thể có tính đẳng hướng.
 • B. Ở mỗi áp suất, mỗi cấu trúc tinh thể có nhiệt độ nóng chảy xác định, không đổi.
 • C. Chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng.
 • D. Cấu trúc tinh thể được tạo thành từ cùng một loại hạt thì có tính chất vật lí giống hệt nhau.

Câu 12: Chọn ý sai. Các chất rắn kết tinh

 • A. Có dạng hình học xác định
 • B. Có cấu trúc tinh thể.
 • C. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
 • D. Có thể là chất đa tinh thể.

Câu 13: Chất kết tinh có nhiệt độ nóng chảy xác định là?

 • A. Thủy tinh.
 • B. Đồng.
 • C. Cao su.
 • D. Nến (sáp).

Câu 14: Chất nào sau đây có tính dị hướng?

 • A. Thạch anh.
 • B. Đồng.
 • C. Kẽm.
 • D. Thủy tinh.

Câu 15: Tính chất chỉ có ở chất rắn đơn tinh thể là?

 • A. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định.
 • B. Có nhiệt độ nóng chảy xác định.
 • C. Tính dị hướng.
 • D. Có cấu trúc tinh thể.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 34 vật lí 10: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình


 • 196 lượt xem