Trong thực tế, có phải khi nào kiểu câu cũng phù hợp với hành động nói không? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

3. Luyện tập về hành động nói

a) Trong thực tế, có phải khi nào kiểu câu cũng phù hợp với hành động nói không? Vì sao? Nêu ví dụ minh họa.

Bài làm:

Trong thực tế, không phải khi nào kiểu câu cũng phù hợp với hành động nói. Vì hành động nói có thể thực hiện bằng cách trực tiếp (dùng kiểu câu có chức năng chính phù hợp với hành động đó) và gián tiếp (bằng các kiểu câu khác).

Ví dụ: Bác có thể chỉ giúp cháu bưu điện ở đâu không ạ ?

Hành động nói là cầu khiến nhưng được thực hiện gián tiếp bằng kiểu câu nghi vấn.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021