Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được, thay bằng chế độ quân chủ lập hiến?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được, thay bằng chế độ quân chủ lập hiến?

Bài làm:

Chế độ cộng hòa ở Anh lại được, thay bằng chế độ quân chủ lập hiến là bởi vì quý tộc mới liên minh với tư sản lãnh đạo CM, xử tử vua Sác – lơ I, lập nền cộng hòa, mọi quyền hành thuộc về quý tộc mới và tư sản. Nhân dân không được hưởng một chút quyền lợi gì và tiếp tục đấu tranh. Để bảo vệ quyền lợi của mình, quý tộc mới và tư sản lại chủ trương khôi phục chế độ quân chủ mà vẫn giữ thành quả các mạng.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021