Xã hội Pháp trước CM phân ra những đẳng cấp nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Xã hội Pháp trước CM phân ra những đẳng cấp nào?

Bài làm:

Xã hội nước Pháp trước CM được phân ra thành ba đẳng cấp: Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ ba. Trong đó, đẳng cấp thứ ba gồm nhiều giai cấp và tầng lớp: Tư sản, nông dân, bình dân thành thị.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021