Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì ? Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân với đất nước ?

  • 1 Đánh giá

2. Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì ?

3. Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân với đất nước ?

Bài làm:

2. Việc làm của ông Thiện cho thấy ông là một công dân yêu nước, có tấm lòng vì đại nghĩa, sẵn sàng hiến tặng số tài sản rất lớn của mình cho Cách mạng vì mong muốn được góp sức mình vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

3. Từ câu chuyện trên, em nhận thấy:

  • Người công dân phải có trách nhiệm với vận mệnh của đất nước.
  • Người công dân phải biết hi sinh bản thân vì sự nghiệp cách mạng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Người công dân phải biết đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2