Xác định từ dùng không đúng trong những câu sau và sửa lại:

  • 1 Đánh giá

b, Xác định từ dùng không đúng trong những câu sau và sửa lại:

Câu văn

Từ mắc lỗi

Sửa

(1) Ngày mai chúng em sẽ đi thăm quan Viện bảo tàng của tỉnh.

(2) Thái độ bàng quang của học sinh đối với hiện tượng quay cóp bài đã thành phổ biến.

(3) Tôi nghe phong phanh bạn sắp chuyển đi Hà Nội học.

(4) Tiếng Việt có khả năng diễn tả linh động mọi trạng thái, tình cảm của con người.

(5)Vùng này còn khá nhiều thủ tục như: ma chay, cưới xin đều cỗ bàn linh đình, ốm không đi bệnh viện mà ở nhà cúng bái,...

Bài làm:

Câu văn

Từ mắc lỗi

Sửa

(1) Ngày mai chúng em sẽ đi thăm quan Viện bảo tàng của tỉnh.

Thăm quan

Tham quan

(2) Thái độ bàng quang của học sinh đối với hiện tượng quay cóp bài đã thành phổ biến.

Bàng quan

Bàn quan

(3) Tôi nghe phong phanh bạn sắp chuyển đi Hà Nội học.

phong phanh

phong thanh

(4) Tiếng Việt có khả năng diễn tả linh động mọi trạng thái, tình cảm của con người.

linh động

sinh động

(5)Vùng này còn khá nhiều thủ tục như: ma chay, cưới xin đều cỗ bàn linh đình, ốm không đi bệnh viện mà ở nhà cúng bái,...

thủ tục

hủ tục

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021