Xếp các từ sau vào 3 nhóm. a. Sắp xếp các từ sau thành câu theo những cách khác nhau: đàn, trên, rập rờn, mặt biển, hải âu, chao liệng.

  • 1 Đánh giá

3. Xếp các từ sau vào 3 nhóm:

a. Chỉ sự vật

b. Chỉ hoạt động

c. Chỉ đặc điểm

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 2: Bạn có biết?

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Sắp xếp các từ sau thành câu theo những cách khác nhau: đàn, trên, rập rờn, mặt biển, hải âu, chao liệng.

b. Viết các câu em sắp xếp được.

Bài làm:

3.

a. Chỉ sự vật: hải âu, thuyền buồm, ngọn núi.

b. Chỉ hoạt động: đưa đẩy, chao liệng, bơi lội

c. Chỉ đặc điểm: nho nhỏ, trắng nõn, xanh biếc, to lớn.

4.

Sắp xếp các từ thành câu theo những cách khác nhau:

Đàn hải âu rập rờn, chao liệng trên mặt biển.

Trên mặt biển, đàn hải âu rập rờn, chao liệng.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021