Xếp lại các tranh theo đúng trình tự trong câu chuyện: Bài tập làm văn. Ghi kết quả ra giấy.

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Trò chơi: xếp đúng tranh.

Xếp lại các tranh theo đúng trình tự trong câu chuyện: Bài tập làm văn. Ghi kết quả ra giấy.

M: Đoạn 1 - Tranh 3.

Bài làm:

Sắp xếp các tranh theo đúng trình tự là:

  • Đoạn 1 - Tranh 3
  • Đoạn 2 - Tranh 4
  • Đoạn 3 - Tranh 2
  • Đoạn 4 - Tranh 1.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021