Điền vào chỗ trống tr hay ch? Giải câu đố. Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố

  • 1 Đánh giá

4. Làm bài tập

a. Điền vào chỗ trống tr hay ch? Giải câu đố.

Lưng đằng ....ước, bụng đằng sau

Con mắt đằng dưới, cái đầu ở ....ên

(Là cái gì?)

b. Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố

Một ông cầm hai cây sào

Đuôi đàn cò trắng chạy vào trong hang?

(Là gì?)

Bài làm:

a.

Lưng đằng trước, bụng đằng sau

Con mắt đằng dưới, cái đầu ở trên

=> Là cái chân

b.

Một ông cầm hai cây sào

Đuổi đàn cò trắng chạy vào trong hang?

=> Là dùng đũa ăn cơm

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021