Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 124 - sgk Sinh học 8

Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống?

Bài làm:

  • Nhờ hoạt động bài tiết mà các tính chất của môi trường bên trong (pH, nồng độ các ion, áp suất thẩm thấu, ...) luôn ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thường.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021