Đếm nhịp thở khi bình thường và khi chạy

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 70 - sgk Sinh học 8

Thử nhìn đồng hồ và đếm nhịp thở của mình trong 1 phút lúc bình thường (thở nhẹ) và sau khi chạy tại chỗ 1 phút (thở mạnh). Nhận xét kết quả và giải thích.

Bài làm:

Câu 4: khi hoạt động, nhu cầu oxi của cơ thể tăng, nên nhịp thở tăng để thỏa mãn nhu cầu oxi của cơ thể.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021