Bài tùy bút này nói về điều gì? Chỉ ra những phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản. Phương thức nào là chính?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc văn bản sau: Một thứ quà của lúa non: Cốm

2. Tìm hiểu về văn bản

a. Bài tùy bút này nói về điều gì? Chỉ ra những phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản. Phương thức nào là chính?

Bài làm:

  • Bài tuỳ bút này viết về một thứ quà của núi non: cốm.
  • Để nói về đối tượng ấy, tác giả đã sử dụng các phương thức miêu tả, thuyết minh, biểu cảm và bình luận.
  • Phương thức biểu đạt chủ yếu là biểu cảm.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021