C4: Trang 52 Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống các câu sau

  • 1 Đánh giá

C4: Trang 52 sgk vật lí lớp 6

Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống các câu sau:

a) Ròng rọc (1) ... có tác dụng làm đổi hướng cua lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

b) Dùng ròng rọc (2) ... thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Bài làm:

a) Ròng rọc Cố định có tác dụng làm đổi hướng cua lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

b) Dùng ròng rọc động thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021