Đồng và thép nở vì nhiệt như nhau hay khác nhau? trang 66 sgk vật lí 6

  • 1 Đánh giá

C7: trang 66 - sgk vật lí 6

Đồng và thép nở vì nhiệt như nhau hay khác nhau?

Bài làm:

Đồng và thép nở vì nhiệt khác nhau, đồng nở vì nhiệt nhiều hơn thép.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải vật lí 6 sách mới kết nối, chân trời, cánh diều