Có gì khác nhau giữa nhiệt độ của nước trong cốc đối chứng và trong cốc thí nghiệm ? sgk vật lí 6 trang 84

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 84 - sgk vật lí 6

Có gì khác nhau giữa nhiệt độ của nước trong cốc đối chứng và trong cốc thí nghiệm ?

Bài làm:

Nhiệt độ của nước trong cốc thí nghiệm thấp hơn so với nhiệt độ của nước trong cốc đối chứng

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021