Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh? trang 63 sgk vật lí 6

  • 1 Đánh giá

C8: trang 63 - sgk vật lí 6

Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh? ( Hãy xem lại bài trong lượng riêng để trả lời câu hỏi này)

Bài làm:

Trọng lượng riêng của không khí được xác định bằng công thức:

d = 10.(m/V)

Khi nhiệt độ tăng, khối lượng m không đổi nhưng thể tích V tăng, do đó d giảm. Vì vậy trọng lượng riêng của không khí nóng nhỏ hơn của không khí lạnh, nghĩa là không khí nóng nhẹ hơn không khí lạnh.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021