Chọn từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống của các câu sau: trang 59 sgk vật lí 6

  • 1 Đánh giá

C3: Trang 58 - sgk vật lí 6

Chọn từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống của các câu sau:

a) Thể tích quả cầu (1)……………….khi quả cầu nóng lên.

b) Thể tích quả cầu giảm khi quả cầu (2)………………….

Bài làm:

a) Thể tích quả cầu (1)..tăng….khi quả cầu nóng lên.

b) Thể tích quả cầu giảm khi quả cầu (2)…lạnh đi….

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021