Các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của Ấn Độ phát triển như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của Ấn Độ phát triển như thế nào?

Bài làm:

Hiện nay, Ấn Độ đã xây dựng được một nền công nghiệp hiện đại, cơ cấu ngành đa dạng, giá trị sản lượng công nghiệp đứng thứ 10 trên thế giới.

Sản xuất nông nghiệp không ngừng phát triển, với cuộc “cách mạng xanh” và “cách mạng trắng”, Ấn Độ đã giải quyết tốt vấn đề lương thực, thực phẩm cho nhân dân.

Các ngành dịch vụ đang phát triển, chiếm tới 48% trong cơ cấu GDP năm 2001.

Năm 2001 GDP đạt 477 tỉ USD, tỉ lệ gia tăng 5,88%

GDP bình quân đầu người 460 USD/người/năm.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021