Câu 1: Trang 86 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 86 sgk GDQP- AN lớp 12

Trình bày nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

Bài làm:

Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia:

  • Bảo vệ chế độ chính trị, Nhà nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
  • Bảo vệ an ninlh về tư tưởng, văn hoá, khỏi dai doàn kết toàn dân tộc. quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân
  • Bảo vệ an ninh kinh tế, quốc phòng, đổi ngoại và các lợi ích khác của quốc gia.
  • Bảo vệ bí mật nhà nước và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia.
  • Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại và loại trừ các hoạt động xâm phạm và nguy cơ de doa an ninh quốc gia.
  • 130 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021