Câu 4: Trang 69 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 69 sgk GDQP- AN lớp 12

Nêu những điểm khác về vị trí lợi dụng vật che khuất và che đỡ

Bài làm:

Những điểm khác về vị trí lợi dụng vật che khuất và che đỡ:

  • Vị trí lợi dụng đối với vật che khuất: Chủ yếu là lợi dụng phía sau. Nếu ánh sáng phía địch nhiều hơn thì lợi dụng gần sát vật; nếu ánh sáng phía ta nhiều hơn thì không nên lợi dụng. Nếu ánh sáng phía ta và phía địch bằng nhau thì lợi dụng ở xa vật một khoảng cách
  • Vị trí lợi dụng đối với vật che đỡ: chủ yếu phía sau hoặc phía sau bên phải
  • 46 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021