Câu 3: Trang 81 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 81 sgk GDQP-AN lớp 12

Nếu đặc điểm công tác phòng không nhân dân trong tình hình hiện nay.

Bài làm:

Đặc điểm công tác phòng không nhân dân trong tình hình hiện nay:

- Công tác phòng không nhân dân được tiến hành trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, có ưu thể vượt trội về phương tiện trang bị, gây khó khăn cho công tác phòng tránh, cơ động, sơ tán, phân tán, đặc biệt đối với các mục tiêu cố định và ít kiên cố,

- Công tác phòng không nhân dân được tiến hành trong điều kiện vừa phải đối phó với địch trên không, vừa phải sẵn sàng đối phó với địch mặt đất. mặt nước và bọn phản động nội địa gây bạo loạn, gây cháy nổ, phá hoại.

- Công tác phòng không nhân dân được tiến hành trong tình hình đổi mới của đất nước:

+ Nhiệm vụ phòng không nhân dân gắn liền với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

+ Hệ thống mục tiêu cần phải tổ chức phòng tránh đa dạng về chủng loại, phức tạp về yêu cầu bảo vệ, có nhiều khu vực mục tiêu kinh tế, quốc phòng có quy mô và tầm quan trọng chiến lược, kể cả trên bờ và trên biển, đảo.

+ Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi công tác phòng không nhân dân cũng phải đổi mới cho phù hợp.

- Công tác phòng không nhân dân là một bộ phận quan trọng của thế trận chiến tranh nhân dân trên mặt trận đất đối không, nên phải có sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng vũ trang, lực lượng phòng không ba thứ quân, trên cơ sở nòng cốt là lực lượng bộ đội phòng không và không quân của Quân chủng Phòng không - Không quân, các quân khu, quân đoàn.

  • 122 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021