Câu 2: Trang 28 sgk GDQP-AN lớp 12

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 28 sgk GDQP- AN lớp 12

Trình bày nội dung xây dựng nên quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay

Bài làm:

Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân:

- Là xây dựng tiềm lực mọi mặt của đất nước nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa:

+ Xây dựng tiềm lực nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

 • Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần
 • Xây dựng tiềm lực kinh tế
 • Xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ
 • Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh

+ Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

 • Kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thể trận an ninh nhân dân trong một tổng thể thống nhất và phù hợp với thế bố trí chiến lược về kinh tế – xã hội.
 • Phân vùng chiến lược về quốc phòng, an ninh kết hợp với phân vùng kinh tế trên cơ sở quy hoạch các vùng dân cư theo nguyên tắc bảo vệ đi đối với xây dựng đất nước.
 • Xây dựng phương án, bổ trí hậu phương chiến lược, hậu phương vùng hướng chiến lược và căn cứ hậu phương các cấp tạo chỗ dựa vững chắc cho thế trận quốc phòng, an ninh.
 • Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) vững mạnh.
 • Tổ chức xây dựng “Kế hoạch phòng thủ dân sự", bảo đảm an toàn và phòng tránh có hiệu quả.
 • Xây dựng phương án, triển khai các lực lượng chiến đấu sẵn sàng đối phó với mọi tình huống
 • Kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh tế và cải tạo địa hình, xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh trọng điểm
 • 460 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021