Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất (P2)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất (P2). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình GDCD lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong thế giới vật chất, quá trình phát triển của các sự vật và hiện tượng vận động theo xu hướng nào dưới đây?

 • A. Vận động theo chiều hướng đi lên từ thấp đến cao.
 • B. Vận động đi lên từ thấp đến cao và đơn giản, thẳng tắp.
 • C. Vận động đi lên từ cái cũ đến cái mới.
 • D. Vận động đi theo một đường thẳng tắp.

Câu 2: Sự vận động nào dưới đây không phải là sự phát triển?

 • A. Bé gái → thiếu nữ →người phụ nữ trưởng thành →bà già.
 • B. Nước bốc hơi →mây →mưa →nước.
 • C. Học lực yếu →học lực trung bình → học lực khá
 • D. Học cách học →biết cách học.

Câu 3: Để sự vật hiện tượng có thể tồn tại được thì cần phải có điều kiện nào dưới đây?

 • A. Luôn luôn vận động.
 • B. Luôn luôn thay đổi.
 • C. Sự thay thế nhau.
 • D. Sự bao hàm nhau.

Câu 4: Ý kiến nào dưới đây là đúng khi bàn về mối quan hệ giữa các hình thức vận động?

 • A. Hình thức vận động thấp bao hàm các hình thức vận động cao.
 • B. Hình thức vận động cao bao hàm các hình thức vận động thấp.
 • C. Các hình thức vận động không bao hàm nhau.
 • D. Các hình thức vận động không có mối quan hệ với nhau.

Câu 5: Câu nào dưới đây thể hiện hình thức vận động vật lí?

 • A. Sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.
 • B. Sự thay đổi các chế độ xã hội trong lịch sử.
 • C. Sự biến đổi của công cụ lao động qua các thời kì.
 • D. Sự chuyển hóa từ điện năng thành nhiệt năng.

Câu 6: Sự sống trên Trái đất được hình thành từ sự chuyển hóa của hình thức vận động nào?

 • A. Vận động cơ học
 • B. Vận động sinh học
 • C. Vận động lý học
 • D. Vận động hóa học

Câu 7: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, ý kiến nào dưới đây là đúng?

 • A. Sự vật và hiện tượng không biến đổi.
 • B. Sự vật và hiện tượng luôn không ngừng biến đổi.
 • C. Sự vật và hiện tượng trong xã hội lặp đi lặp lại.
 • D. Sự vật và hiện tượng biến đổi phụ thuộc vào con người.

Câu 8: Sự biến đổi nào dưới đây được coi là sự phát triển?

 • A. Sự biến đổi của sinh vật từ đơn bào đến đa bào.
 • B. Sự thoái hóa của một loài động vật theo thời gian.
 • C. Cây khô héo mục nát.
 • D. Nước đun nóng bốc thành hơi nước.

Câu 9: Câu nào dưới đây nói về sự phát triển?

 • A. Rút dây động rừng
 • B. Nước chảy đá mòn.
 • C. Tre già măng mọc
 • D. Có chí thì nên.

Câu 10: Mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật và hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sông xã hội được gọi là gì?

 • A. Vận động.
 • B. Phát triển
 • C.Nhận thức
 • D. Tuần hoàn.

Câu 11: Vận động viên điền kinh chạy trên sân vận động thuộc hình thức vận động nào dưới đây?

 • A. Cơ học
 • B. Vật lí
 • C. Sinh học
 • D. Xã hội

Câu 12: Các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất có mối quan hệ với nhau như thế nào?

 • A. Độc lập tách rời nhau, không có mối quan hệ với nhau.
 • B. Có mối quan hệ hữu cơ với nhau và có thể chuyển hóa lẫn nhau.
 • C. Tồn tại riêng vì chúng có đặc điểm riêng biệt.
 • D. Không có mối quan hệ với nhau và không thể chuyển hóa lẫn nhau.

Câu 13: Ví dụ nào dưới đây không phải là vận động cơ học?

 • A. Bạn A đang nhảy
 • B. Con chim đang bay
 • C. Đoàn tàu đang chạy.
 • D. Xã hội tư bản chủ nghĩa lên xã hội chủ nghĩa.

Câu 14: Triết học Mác - Lê nin khái quát thế giới vật chất có mấy hình thức vận động?

 • A. Bốn hình thức.
 • B. Ba hình thức.
 • C. Hai hình thức
 • D. Năm hình thức.

Câu 15: Theo quan điểm của Triết học Mác - Lênin, vận động là mọi sự

 • A. phát triển nói chung của các sự vật, hiện tượng.
 • B. biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng.
 • C. di chuyển nói chung của các sự vật, hiện tượng.
 • D. biến mất nói chung của các sự vật, hiện tượng.

Câu 16: Khẳng định nào dưới đây không đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

 • A. Phát triển là vận động thụt lùi
 • B. Vận động và phát triển có quan hệ mật thiệt với nhau.
 • C. Phát triển khái quát xu hướng vận động đi lên của các sự vật.
 • D. Phát triển khái quát các hình thức vận động từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn.

Câu 17: Sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian là hình thức vận động nào dưới đây?

 • A. Vận động cơ học
 • B. Vận động hóa học
 • C. Vận độngvật lý
 • D. Vận động xã hội.

Câu 18: Sự biên đổi các công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại là vận động:

 • A. cơ học
 • B. sinh học
 • C. hóa học
 • D. xã hội

Câu 19: Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động xã hội:

 • A. Quá trình bốc hơi của nước
 • B. Sự tiến bộ của những học sinh cá biệt.
 • C. Sự di chuyển các vật thể trong không gian.
 • D. Sự biến đổi, thay thế của các xã hội trong lịch sử.

Câu 20: Sự vận động của các phân tử, các hạt cơ bản, các quá trình điện, nhiệt là hình thức vận động nào dưới đây?

 • A. Vận động cơ học.
 • B. Vận động hóa học.
 • C.Vận động vật lý
 • D. Vận động xã hội.

Câu 21: Trong các dạng vận động dưới đây dạng vận động nào được xem là sự phát triển?

 • A. Tư duy trong quá trình học tập.
 • B. Chiếc xe ô tô từ điểm A đến điểm B.
 • C. Các nguyên tử quay quanh hạt nhân của nó.
 • D. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thay đổi trong năm.

Câu 22: Giai đoạn cách mạng nào dưới đây có vai trò quyết định trực tiếp đến sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?

 • A. 1030-1931
 • B.1932-1935
 • C. 1936-1939
 • D.1939- 1245
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất (P3) Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất (P1)
 • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021