Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức (P2)

  • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức (P2). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình GDCD lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Các tri thức khoa học chỉ có giá trị khi nó được vận dụng vào thực tiễn. Điều này thể hiện, thực tiễn là:

  • A. Cơ sở của nhận thức
  • B. Mục đích của nhận thức
  • C. Động lực của nhận thức
  • D. Tiêu chuẩn của chân lí

Câu 2: Hoạt động thực tiễn rất phong phú và đa dạng, khái quát thành mấy hình thức cơ bản?

  • A. Sáu hình thức.
  • B. Ba hình thức
  • C. Bốn hình thức.
  • D. Năm hình thức

Câu 3: Trường hợp nào dưới đây không phải là hoạt động chính trị - xã hội

  • A. ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt
  • B. ủng hộ trẻ em khuyết tật
  • C. thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ
  • D. trồng rau xanh cung ứng ra thị trường

Câu 4: Toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội gọi là :

  • A. nhận thức.
  • B. thực tiễn.
  • C. thực tế
  • D. cuộc sống,

Câu 5: Ý kiến nào dưới đây đúng khi nói về thực tiễn?

  • A. Thực tiễn là toàn bộ hoạt động tinh thần
  • B. Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất
  • C. Thực tiễn chỉ là những hoạt động lao động
  • D. Thực tiễn chỉ là những hoạt động khách quan

Câu 6: Quá trình hoạt động thực tiễn cũng đồng tời là quá trình phát triển và hoàn thiện

  • A. Phương thức sản xuất
  • B. Phương thức kinh doanh
  • C. Đời sống vật chất
  • D. Đời sống tinh thần

Câu 7: Nội dung nào dưới đây không thuộc hoạt động thực tiễn?

  • A. Hoạt động sản xuất của cải vật chất
  • B. Hoạt động chính trị xã hội
  • C. Hoạt động thực nghiệm khoa học
  • D. Trái Đất quay quanh mặt trời

Câu 8: Việc làm nào dưới đây không phải là hoạt động sản xuất vật chất

  • A. Sáng tạo máy bóc hành tỏi
  • B. Nghiên cứu giống lúa mới
  • C. Chế tạo rô-bốt làm việc nhà
  • D. Quyên góp ủng hộ người nghèo

Câu 9: Thực tiễn là cơ sở, là động lực, là mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn đề kiểm tra:

  • A. xã hội.
  • B. con người
  • C. kết quả cuộc sống.
  • D. kết quả của nhận thức

Câu 10: Hình thức hoạt động thực tiễn cơ bản và quan trọng nhất, quy định các hoạt động khác là hoạt động nào dưới đây?

  • A. Kinh doanh hàng hóa
  • B. Sản xuất vật chất
  • C. Học tập nghiên cứu
  • D. Vui chơi giải trí

Câu 11: Nhận thức là quá trình phản ánh sự vật, hiện tượng của thể giới khách quan vào bộ óc con người, gồm hai giai đoạn nào dưới đây?

  • A. So sánh và tổng hợp.
  • B. Cảm giác và tri giác.
  • C. Cảm tính và lí tính.
  • D. So sánh và phân tích

Câu 12: Hình thức nào dưới đây được coi là cơ bản nhất của hoạt động thực tế

  • A. Hoạt động chính trị - xã hội
  • B. Hoạt động sản xuất vật chất
  • C. Hoạt động thực nghiệm khoa học
  • D. Hoạt động tinh thần

Câu 13: Thực tiễn là những hoạt động:

  • A. vật chất có mục đích.
  • B. tinh thần có mục đích
  • C. thực tế của xã hội.
  • D. chân tay của con người

Câu 14: Quá trình hoạt động thực tiên cũng đông thời là quá trình phát tri và hoàn thiện các giác quan của con người thể hiện thực tiễn là

  • A. động lực của nhận thức.
  • B. mục đích của nhận thức
  • C. tiêu chuẩn của chân lí.
  • D. cơ sở của nhận thức.

Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?

  • A. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.
  • B. Thực tiễn quyết định toàn bộ nhận thức.
  • C. Thực tiễn là động lực của nhận thức.
  • D. Thực tiễn là tiêu chuẩn của nhận thức.

Câu 16: Bác Hồ đã từng nói: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Câu nói trên thể hiện vai trò nào của thực tiễn đối với nhận thức ?

  • A.Cơ sở của nhận thức.
  • B. Mục đích của nhận thức.
  • C. Động lực của nhận thức.
  • D. Tiêu chuẩn của chân lí.

Câu 17: Câu nào dưới đây thể hiện vai trò của thực tiễn là cơ sở của nhận thức?

  • A. Trăng quầng trời hạn, trăng tán trời mưa
  • B. Con hơn cha, nhà có phúc
  • C. Gieo gió gặt bão
  • D. Ăn cây nào rào cây ấy

Câu 18: Câu nào dưới đây không thể hiện vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?

  • A. Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước
  • B. Sao dày thì mưa, sao thưa thì nắng
  • C. Tháng bảy heo may chuồn chuồn bay thì bão
  • D. Cái rang cái tóc là vóc con người

Câu 19: Câu nào dưới đây thể hiện thực tiễn là động lực của nhận thức?

  • A. Cái ló khó cái khôn
  • B. Con vua thì lại làm vua
  • C. Con hơn cha là nhà có phúc
  • D. Kiến tha lâu cũng đầy tổ

Câu 20: Thấy bố, mẹ mình vất vả khi bóc vỏ đậu bạn A đã nghiên cứu chế tạo thành công máy bóc vỏ đậu công nghiệp. Trong trưởng hợp này, A đã thực hiện vai trò nào sau đây của thực tiễn đối với nhận thức:

  • A. Thực tiễn là động lực của nhận thức.
  • B. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.
  • C. Thực tiễn là mục đích của nhận thức
  • D. Thực tiễn là tiêu chuẩn của nhận thức

Câu 21: Nhà bác học Lương Định Của nghiên cứu tìm ra giống lúa mới có năng suất cao. Đây là hình thức nào của hoạt động thực tiễn?

  • A. Sản xuất vật chất
  • B. Chính trị - xã hội
  • C. Thực nghiệm khoa học
  • D. Nghiên cứu xã hội

Câu 22: Bác Hồ từng nói: “Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông”. Câu nói của Bác có nghĩa: thực tiễn là

  • A. Cơ sở của nhận thức
  • B. Động lực của nhận thức
  • C. Mục đích của nhận thức
  • D. Tiêu chuẩn của chân lí
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức (P3) Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức (P1)
  • 98 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021