Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 10: Quan niệm về đạo đức (P1)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 10: Quan niệm về đạo đức (P1). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình GDCD lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Điều được công nhận là đúng theo quy định hoặc theo thói quen trong xã hội gọi là

 • A. quy tắc.
 • B. hành vi.
 • C. chuẩn mực.
 • D.phong tục

Câu 2: Đối với cá nhân, đạo đức góp phân hoàn thiện:

 • A. khả năng con người.
 • B. suy nghĩ con người
 • C. lao động con người.
 • D. nhân cách con người

Câu 3: Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của xã hội?

 • A. Góp phần làm cho xã hội phát triển bền vững
 • B. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
 • C. Làm cho xã hội hạnh phúc hơn
 • D. Làm cho đồng nghiệp thân thiện hơn với nhau

Câu 4: Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội gọi là

 • A. Đạo đức
 • B. Pháp luật
 • C. Tín ngưỡng
 • D. Phong tục

Câu 5: Câu nào dưới đây không phù hợp với chuẩn mực đạo đức?

 • A. Qua cầu rút ván.
 • B. Đói cho sạch, rách cho thơm.
 • C. Công cha như núi Thái Sơn.
 • D. Thương người như thể thương thân.

Câu 6: Câu nói: “Tiên học lễ hậu học văn” đề cập đến vai trò của đạo đức đối với

 • A. gia đình
 • B. xã hội
 • C. cá nhân
 • D. tập thể

Câu 7: Quan niệm nào dưới đây đúng khi nói về người có đạo đức?

 • A. Tự giác giúp đỡ người gặp nạn
 • B. Tự ý lấy đồ của người khác
 • C. Chen lấn khi xếp hàng
 • D. Thờ ơ với người bị nạn

Câu 8: Đạo đức giúp cá nhân có ý thức và năng lực:

 • A. sống cống hiến.
 • B. sống thiện
 • C. sông tự do
 • D. sống tự tin

Câu 9: Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của gia đình?

 • A. Là cơ sở cho sự phát triển của mỗi người trong gia đình
 • B. Làm cho mọi người gần gũi nhau
 • C. Nền tảng đạo đức gia đình
 • D. Làm cho gia đình có kinh tế khá hơn

Câu 10: Một cá nhân thiếu đạo đức thì mọi phẩm chất, năng lực khác sẽ:

 • A. Không bị ảnh hưởng.
 • B. không được thừa nhận.
 • C. không còn ý nghĩa
 • D. trở nên nguy hiểm.

Câu 11: Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay là một nền đạo đức

 • A. tiến bộ.
 • B.tiên tiến
 • C. lạc hậu.
 • D. đi xuống

Câu 12: Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của cá nhân?

 • A. Góp phần hoàn thiện nhân cách con người
 • B. Giúp con người hoàn thành nhiệm vụ được giao
 • C. Góp phần vào cuộc sống tốt đẹp của con người
 • D. Giúp mọi người vượt qua khó khăn

Câu 13: Biểu hiện nào trong những câu dưới đây không phù hợp với chuẩn mực đạo đức?

 • A. Lá lành đùm lá rách
 • B. Ăn cháo đá bát
 • C. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
 • D. Một miếng khi đói bằng gói khi no

Câu 14: Đạo đức giúp cá nhân có ý thức và năng lực

 • A. Sống thiện
 • B. Sống tự lập
 • C. Sống tự do
 • D. Sống tự tin

Câu 15: Nền tảng của hạnh phúc gia đình là

 • A. tập quán.
 • B. pháp luật.
 • C. đạo đức
 • D. phong tục

Câu 16: Sự điều chỉnh hành vi của đạo đức mang tính

 • A. Tự nguyện
 • B. Bắt buộc
 • C. Cưỡng chế
 • D. Áp đặt

Câu 17: Biểu hiện nào dưới đây phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay?

 • A. Tôn trọng pháp luật
 • B. Trung thành với lãnh đạo
 • C. Giữ gìn bất cứ truyền thống nào
 • D. Trung thành với mọi chế độ

Câu 18: Phương thức điều chỉnh hành vi của con người một cách tự nguyện được gọi là:

 • A. phong tục.
 • B. tập quán
 • C. pháp luật
 • D. đạo đức

Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phù hợp với quy tắc, chuẩn mực đạo đức về gia đình?

 • A. Vợ chồng không chung thủy.
 • B. Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền.
 • C. Anh, chị em yêu thương tôn trọng nhau.
 • D. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảyra.

Câu 20: Hành động nào dưới đây đúng khi nói về người có đạo đức?

 • A. Chen lấn khi xếp hàng.
 • B. Bạn A giúp cụ già qua đường.
 • C. Không giúp đỡ bạn lúc gặp khó khăn
 • D. Không quan tâm khi thấy người khác bị nạn

Câu 21: Nội dung nào dưới đây phù hợp với chuẩn mực đạo đức?

 • A. Lá lành đùm lá rách
 • B. Học thày không tày học bạn
 • C. Có chí thì nên
 • D. Có công mài sắt, có ngày nên kim

Câu 22: Nội dung nào dưới đây phù hợp với quy tắc, chuẩn mực đạo đức về gia đình?

 • A. Con cái ngược đãi, xúc phạm cha mẹ.
 • B. Cha mẹ phân biệt đối xử giữa các con.
 • C. Vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau.
 • D. Con cái có nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc chu đáo cha mẹ.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 10: Quan niệm về đạo đức


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 10: Quan niệm về đạo đức (P3) Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 10: Quan niệm về đạo đức (P2)
 • 63 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021