Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 12 bài 1: Số phức

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Số phức. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình toán học lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Cho hai số phức . Phần ảo của số phức $w = 3z1 - 2z2 $là

 • A. 12.
 • B. 11.
 • C. 1.
 • D.12i

Câu 2: Cho số phức . Phần thực, phần ảo của $z−$ là

 • A. -1 và 3
 • B. -1 và -3
 • C. 1 và -3
 • D. -1 và -3i.

Câu 3: Số phức có phần thực là

 • A. 2.
 • B.
 • C. 3
 • D. -3

Câu 4: Tìm các số thực x, y sao cho

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Câu 5: Cho số phức . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

 • A. Điểm biểu diễn của là $M(3;4).$
 • B. Môđun của số phức là 5.
 • C. Số phức đối của là $-3 - 4i.$
 • D. Số phức liên hợp của là $3 - 4i.$

Câu 6: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức thòa mãn $|z| = |1 + i|$ là

 • A. Hai điểm
 • B. Hai đường thẳng
 • C. Đường tròn bán kính
 • D. Đường tròn bán kính

Câu 7: Số nào trong các số phức sau là số thuần ảo?

 • A. () + ($\sqrt{7} - i$)
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Cho số phức thỏa mãn điều kiện:$(1 + i) \bar{z} - 1 - 3i $= 0. Phần ảo của số phức $w= 1 - iz + z$ là

 • A. 1.
 • B. -3.
 • C. -2.
 • D. -1.

Câu 9: Tìm phần thực, phần ảo của số phức thỏa mãn:

 • A. Phần thực là 2 và phần ảo là 2.
 • B. Phần thực là -2 và phần ảo là 2.
 • C. Phần thực là -2 và phần ảo là 1.
 • D. Phần thực là 2 và phần ảo là 1

Câu 10: Cho số phức thỏa mãn. Khi đó phần thực và phần ảo của $z = 1 + i + i^{2} + i^{3} + ... + i^{2020}$ lần lượt là

 • A. 0 và -1.
 • B. 0 và 1.
 • C. 1 và 1.
 • D. 1 và 0.

Câu 11: Giá trị của biểu thức

 • A. 1.
 • B. 0.
 • C. 2
 • D.

Câu 12: Cho số phức . Phần thực của số phức $z$ là

 • A. 2
 • B. -(1 + 2)
 • C. -2
 • D. (1 + 2)

Câu 13: Cho số phức nguyên dương. Có bao nhiêu giá trị $m$ ∈ [1;50] để $z$ là số thuần ảo?

 • A. 26.
 • B. 25.
 • C. 24.
 • D. 50.

Câu 14: Hai điểm biểu diễn hai số phức liên hợp = 1 + i và $\bar{z}$ = 1 $- i$ đối xứng nhau qua

 • A. Trục tung
 • B. Trục hoành
 • C. Gốc tọa độ
 • D. Điểm I (1; -1)

Câu 15: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức thỏa mãn $|z| $= 2 là

 • A. Hai đường thẳng
 • B. Đường tròn bán kính bằng 2
 • C. Đường tròn bán kính bằng 4
 • D. Hình tròn bán kính bằng 2.

Câu 16: Cho . Tìm dạng đại số của $w= z_{1}^{25}.z_{2}^{10}.z_{3}^{2020}$.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Cho hai số phức 1;2 khác 0 thỏa mãn 1 - $z$12 +2. Gọi A,B lần lượt là các điểm biểu diễn cho số phức $z$1;2. Khi đó tam giác OAB là:

 • A. Tam giác đều.
 • B. Tam giác vuông tại O .
 • C. Tam giác tù.
 • D. Tam giác có một góc bằng 45

Câu 18: Cho số phức thỏa mãn $iz = 2+ i$. Khi đó phần thực và phần ảo của là:

 • A. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng
 • B. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng
 • C. Phần thực bằng -1 và phần ảo bằng -2
 • D. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng

Câu 19: Trên mặt phẳng tọa độ , tập hợp điểm biểu diễn các số phức $z$ thỏa mãn điều kiện |$zi- (2+i)$| = 2 là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Cho hai số phức . Trong mặt phẳng $Oxy$, gọi các điểm $M, N$ lần lượt là điểm biểu diễn số phức $z_{1}, z_{2}$, gọi $G$ là trọng tâm tam giác $OMN$, với $O$ là gốc tọa độ. Hỏi $G$ là điểm biểu diễn của số phức nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Số phức


 • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021