Trắc nghiệm đại số và giải tích 12 chương 1:Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm chương 1:Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hàm số y = -x4 + 4x2 + 1 nghịch biến trên mỗi khoảng nào sau đây?

 • A. (-√3; 0) và (√2; +∞)
 • B. (-√2; √2)
 • C. (√2; +∞)
 • D. (-√2; 0) và (√2; +∞)

Câu 2: Cho hàm số y = x3 + 2x + 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A. Hàm số đồng biến trên tập R
 • B. Hàm số đồng biến trên (0; +∞), nghịch biến trên (-∞; 0)
 • C. Hàm số nghịch biến trên tập R
 • D. Hàm số nghịch biến trên (0; +∞), đồng biến trên (-∞; 0)

Câu 3: Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số y = (2x + 1)/(x - 1) là đúng?

 • A. Hàm số luôn nghịch biến trên R\{1}
 • B. Hàm số luôn nghịch biến trên (-∞; 1) và (1; +∞)
 • C. Hàm số luôn đồng biến trên R\{1}
 • D. Hàm số luôn đồng biến trên (-∞; 1) và (1; +∞)

Câu 4: Hàm số y = √(2 + x - x2 ) nghịch biến trên khoảng

 • A. (1/2; 2)
 • B. (-1; 1/2)
 • C. (-1; 2)
 • D. (2; +∞)

Câu 5: Hàm số y = x2/(1 - x) đồng biến trên các khoảng

 • A. (-∞; 1) và (1; 2)
 • B. (-∞; 1) và (2; +∞)
 • C. (0; 1) và (1; 2)
 • D. (-∞; 1) và (1; +∞)
Xem đáp án
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021