Trắc nghiệm hình học 12 bài 1: Khái niệm về khối đa diện

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Khái niệm về khối đa diện. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình toán học lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

 • A. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng 7
 • B. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh nhỏ hơn 7

 • C. Số cạnh của một hình đa diện luôn lớn hơn hoặc bằng 6

 • D. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh lớn hơn 7

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

 • A. Trong một hình đa diện tổng của số mặt và số cạnh nhỏ hơn số đỉnh.

 • B. Trong một hình đa diện tổng của số mặt và số đỉnh lớn hơn số cạnh
 • C. Trong một hình đa diện tổng số cạnh và số đỉnh nhỏ hơn số mặt

 • D. Tồn tại một hình đa diện có tổng của số mặt và số đỉnh nhỏ hơn số cạnh

Câu 3: Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’. Về phía ngoài khối lăng trụ này ta ghép thêm một khối lăng trụ tam giác đều bằng với khối lăng trụ đã cho, sao cho hai khối lăng trụ có chung một mặt bên. Hỏi khối đa diện mới lập thành có mấy cạnh?

 • A. 9

 • B. 12
 • C. 15

 • D. 18

Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

 • A. Mỗi hình đa diện có ít nhất 8 mặt

 • B. Mỗi hình đa diện có ít nhất 6 mặt

 • C. Mỗi hình đa diện có ít nhất 5 mặt

 • D. Mỗi hình đa diện có ít nhất 4 mặt

Câu 5: Trong không gian cho hai vecto và $\vec{v}$. Với M là điểm bất kỳ, ta gọi M$_{1}$ là ảnh của M qua phép T và M$_{2}$ là ảnh của M1 qua phép T$\vec{v}$. Khi đó phép biến hình biến điểm M thành đểm M$_{2}$ là:

 • A. Phép tịnh tiếm theo vecto
 • B. Phép tịnh tiến theo vecto

 • C. Phép tịnh tiến theo vecto

 • D. Một phép biến hình khác

Câu 6: Mặt phẳng (AB’C’) chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành các khối đa diện nào ?

 • A. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác
 • B. Hai khối chóp tam giác.

 • C. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.

 • D. Hai khối chóp tứ giác.

Câu 7: Gọi Đ là số các đỉnh, M là số các mặt, c là số các cạnh của một hình đa diện bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 • A. Đ > 4, M > 4, C > 6

 • B. Đ > 5, M > 5, C > 7
 • C. Đ ≥ 4, M ≥ 4, C ≥ 6

 • D. Đ ≥ 5, M ≥ 5, C ≥ 7

Câu 8: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

 • A. Nếu hình H có mặt đối xứng và có tâm đối xứng nằm trên mặt đối xứng thì nó có ít nhất một tâm đối xứng
 • B. Nếu hình H có trục đối xứng thì nó có ít nhất một tâm đối xứng.

 • C. Nếu hình H có mặt đối xứng thì nó có ít nhất một trục đối xứng.

 • D. Nếu hình H có mặt đối xứng và có trục đối xứng thì nó có ít nhất một tâm đối xứng.

Câu 9: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

 • A. Mỗi hình đa diện có ít nhất 8 đỉnh

 • B. Mỗi hình đa diện có ít nhất 6 đỉnh

 • C. Mỗi hình đa diện có ít nhất 5 đỉnh

 • D. Mỗi hình đa diện có ít nhất 4 đỉnh

Câu 10: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

 • A. Tồn tại một hình đa diện có số mặt lớn hơn số cạnh

 • B. Tồn tại một hình đa diện có số mặt lớn hơn số đỉnh
 • C. Trong một hình đa diện số mặt luôn lớn hơn hoặc bằng số đỉnh

 • D. Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh lớn hơn số cạnh

Câu 11: Cho khối chóp có là n – giác. Mệnh đề nào đúng sau đây:

 • A. Số cạnh của khối chóp bằng n + 1

 • B. Số mặt của khối chóp bằng 2n

 • C. Số đỉnh của khối chóp bằng n + 1
 • D. Số mặt của khối chóp bằng số đỉnh của nó

Câu 12: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Cho hình đa diện (H) có các mặt là nhứng tam giác, mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng 3 mặt. Gọi số các đỉnh, cạnh, mặt của hình đa diện (H) lần lượt là d, c, m. Khi đó:

 • A. d > m

 • B. d < m

 • C. d = m
 • D. d + m = c

Câu 13: Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt?

 • A. 2 mặt

 • B. 3 mặt
 • C. 4 mặt

 • D. 5 mặt

Câu 14: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

 • A. Số cạnh của một hình lăng trụ luôn chẵn

 • B. Số đỉnh của một hình chop luôn chẵn

 • C. Số mặt của một hình lăng trụ luôn chẵn

 • D. Số cạnh của một hình chop luôn chẵn

Câu 15: Hai hình đa diện bằng nhau khi và chỉ khi:

 • A. Có phép tịnh tiến biến hình này thành hình kia

 • B. Có phép dời hình biến hình này thành hình kia
 • C. Có các cạnh tương ứng bằng nhau

 • D. Có các mặt tương ứng là các đa giác bằng nhau

Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Khái niệm về khối đa diện


 • 27 lượt xem