Trắc nghiệm đại số và giải tích 12 Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Biết rằng log3y = (1/2)log3u + log3v + 1. Hãy biểu thị y theo u và v

 • A. y = 3√uv
 • B. y = 3u2v
 • C. y = 3 + √u + v
 • D. y = (√uv)3

Câu 2: Tìm số k sao cho 2x = ekx với mọi số thực x

 • A. k = √2
 • B. k = 2x
 • C. k = log2e
 • D. k = ln2

Câu 3: Độ pH của một chất được xác định bởi công thức pH = -log[H+] trong đó H+ là nồng độ ion hyđrô trong chất đó tính theo mol/lít (mol/L). Xác định nồng độ ion H+ của một chất biết rằng độ pH của nó là 8,06

 • A.
 • B.
 • C. 2,7.4,4 mol/L
 • D. mol/L

Câu 4: log125 bằng

 • A. 5log3
 • B. 3 - 3log2
 • C. 100log1,25
 • D. (log25)(log5)

Câu 5: Cho a, b, c là các số dương. Tính giá trị của biểu thức logab2.logbc2.logca2

 • A. 1/8
 • B. 1
 • C. 8
 • D. 6

Câu 6: Cho m, n > 1 và lognx = 3logmx với mọi x > 0. Hãy biểu thị m theo n

 • A. m = n3
 • B. m = 1/n3
 • C. m = ∛n
 • D. m = 1/∛n

Câu 7: Biết rằng 4a = 5, 5b = 6, 6c = 7, 7d = 8. Tính abcd

 • A. 1/2
 • B. 3/2
 • C. 2
 • D. 2/3

Câu 8: Biết . Hãy biểu thị y theo x

 • A. y = 2x+3
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Nếu thì $log_{3}x$ bằng:

 • A. -3
 • B. -1/3
 • C. 1/3
 • D. 3

Câu 10: Độ pH của một chất được xác định bởi công thức pH = -log[H+] trong đó [H+] là nồng độ ion hyđrô trong chất đó tính theo mol/lít (mol/L). Xác định nồng độ ion H+ của một chất biết rằng độ pH của nó là 2,44

 • A. 1,1.108 mol/L
 • C. 3,6.10-3 mol/L
 • B. 3,2.10-4 mol/L
 • D. 3,7.10-3 mol/L

Câu 11: Biết . Tính giá trị của log(xy)

 • A. 3/5
 • B. -1/2
 • C. 1/2
 • D. 1

Câu 12: Tính giá trị của biểu thức

 • A. -3
 • B. -2
 • C. 2
 • D. 3

Câu 13: Tính giá trị của biểu thức

 • A. 2/3
 • B. 1
 • C. 3/2
 • D. 4

Câu 14: 10log7 bằng:

 • A. 1
 • B. log_{7}10
 • C. 7
 • D. log7

Câu 15: Cho (a,b là các số dương). Khẳng định nào sau đây là đúng ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Đặt . Tính $log_{2}(56/9)$ theo a và b

 • A. P = 3 + a - 2b
 • B.
 • C. P = 3a/2b
 • D.
Xem đáp án
 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021