Trắc nghiệm Hình học 12 Chương 2: Mặt nón. Mặt trụ. Mặt cầu (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm Chương 2: Mặt nón. Mặt trụ. Mặt cầu . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình vuông cạnh 2a và cạnh bên bằng 4a. Diện tích xung quanh của hình nón có đỉnh là tâm O của hình vuông A'B'C'D' và đáy là hình tròn nội tiếp hình vuông ABCD là :

 • A.2πa2√17
 • B. 4πa2
 • C. πa2√17/2
 • D. πa2√17

Câu 2: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân đỉnh A và BC =a . Cạnh bên SB vuông góc với mặt phẳng (ABC), cạnh SC tạo với mặt phẳng (ABC) một góc là 45o . Diện tích mặt cầu tâm S tiếp xúc với mặt phẳng (ABC) là :

 • A. 2πa2
 • B. 4πa2
 • C. 8πa2
 • D. 12πa2

Câu 3: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có AB = 3a. SA tạo với mặt phẳng (ABC) một góc là 60o. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là :

 • A. 3a
 • B. a√3
 • C. 2a
 • D. 4a

Câu 4: Cho hình trụ có bán kính đáy 12cm và đường cao là 5cm. Diện tích xung quang của hình trụ là :

 • A. 60π(cm2)
 • B. 120π(cm2)
 • C. 150π(cm2)
 • D. 240π(cm2)

Câu 5: Cho khối nón tròn xoay có đường cao h = 3cm và bán kính đáy r = 5cm. Thể tích khối nón là :

 • A. 45π(cm3)
 • B. 15π(cm3)
 • C. 75π(cm3)
 • D. 25π(cm3)

Câu 6: Cho khối cầu có thể tích là 36π(cm3) . Bán kính của khối cầu là :

 • A. 3(cm)
 • B. 2(cm)
 • C. ∛9(cm)
 • D. 3√2(cm)

Câu 7: Cho hình trụ có bán kính đáy 6cm và đường cao là 5cm. Diện tích toàn phần của hình trụ là :

 • A. 110π(cm2)
 • B. 66π(cm2)
 • C. 132π(cm2)
 • D. 60π(cm2)

Câu 8: Cho hình nón tròn xoay có đường cao h = 15cm và đường sinh h = 15cm. Bán kính đáy của hình nón là :

 • A. 15(cm)
 • B. 20(cm)
 • C. 5√34(cm)
 • D. 40(cm)

Câu 9: Cho hình nón tròn xoay có đường cao h = 20cm. Gọi 2α là góc ở đỉnh của hình nón và tanα = 3/4 . Độ dài đường sinh của hình nón là :

 • A. 15(cm)
 • B. 25(cm)
 • C. 35(cm)
 • D. 45(cm)

Câu 10: Hình trụ (H) có diện tích xung quanh là 6π(cm2) và thể tích khối trụ là 9π(cm3). Chiều cao của hình lăng trụ là :

 • A. 1(cm)
 • B. 3(cm)
 • C. 1/2 (cm)
 • D. 2(cm)

Câu 11: Cho hình nón tròn xoay có đường cao 12cm và đường kính đáy 10cm. Độ dài đường sinh của hình nón là :

 • A. √119 (cm)
 • B. 17(cm)
 • C. 15(cm)
 • D. 13(cm)

Câu 12: Một hình trụ có bán kính đáy bằng a và có thiết diện qua trục là một hình chữ nhật có diện tích là 2a2 . Diện tích xung quanh của hình trụ là :

 • A. 4πa2
 • B. 3πa2
 • C. 2πa2
 • D. πa2

Câu 13: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng a và diện tích toàn phần 6πa2. Diện tích thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt phẳng (P) qua trục của hình trụ là :

 • A. a2
 • B. 2a2
 • C. 4a2
 • D. 6a2

Câu 14: Cho khối trụ có diện tích toàn phần là 6πa2 và thể tích là 2πa3. Bán kính đáy của hình trụ là :

 • A. 3a/2
 • B. a
 • C. 2a/3
 • D. 2a

Câu 15: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông đỉnh A và BC = a. Cạnh bên SB vuông góc với mặt phẳng (ABC), SC tại với mặt phẳng (ABC) một góc là 60o. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là :

 • A. a√3
 • B. a√2
 • C. a√3/2
 • D. a

Câu 16: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AD = a; AB' = 2a. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ACB’D’ là :

 • A. 5πa2
 • B. 3πa2
 • C. 5πa2/4
 • D. 5πa2/3

Câu 17: Cho hình trụ có đường cao h và bán kính đáy là R. Trong các khối lăng trụ tam giác nội tiếp hình trụ đó, khối lăng trụ có thể tích lớn nhất bằng :

 • A. 3hR2√3/4
 • B. hR2
 • C. 3hR2√3
 • D. hR2√3

Câu 18: Cho mặt cầu (S) tâm O bán kính R và một đường thẳng d. Kí hiệu h là khoảng cách từ O đến đường thẳng d. Đường thẳng d có điểm chung với mặt cầu (S) nếu và chỉ nếu:

 • A. h ≤ R
 • B. h = R
 • C. h > R
 • D. h < R

Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông có cạnh bằng 2a, SA vuông góc với đáy và SA = a. Bán kính mặt cầu tâm A tiếp xúc với mặt phẳng (SBC) theo a là:

 • A. 2a
 • B. a
 • C. a√2/2
 • D. 2a√5/5

Câu 20: Cho hai quả cầu cùng bán kính là 5cm. Để đựng hai quả cầu Nam phải làm một hình hộp chữ nhật từ bìa carton. Hỏi trong các đáp án dưới đây, Nam cần ít nhất bao nhiêu xen-ti-mét vuông bìa carton để làm được chiếc hộp đó?

 • A. 300(cm2)
 • B. 1000(cm2)
 • C. 250(cm2)
 • D. 1250(cm2)
Xem đáp án
 • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021