Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 12 bài 6: bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 6: bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình toán học lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào

Câu 1: CHo bpt , kết luận nào đúng?

 • A. x=-40 là nghiệm của bpt
 • B. x=-30 là nghiệm của bpt
 • C. x=-20 là nghiệm của bpt
 • D. x=-10 là nghiệm của bpt

Câu 2: Gbpt

 • A.
 • B.
 • C,
 • D.

Câu 3: Tính tổng tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình sau:

.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 4: Xác định để bất phương trình $4^x-(m+2).2^x+8m+1

 • A. .
 • B. .
 • C,.
 • D. .

Câu 5: Gbpt

 • A. hoặc $x
 • B. hoặc $x
 • C. hoặc $x
 • D. hoặc $x

Câu 6: Bất phương trình sau có bao nhiêu nghiệm nguyên

 • A. 1
 • B. 2
 • C, 3
 • D. 4

Câu 7: Tìm nghiệm của bpt

 • A.
 • B.
 • C,
 • D.

Câu 8: Tìm nghiệm của bpt

 • A.
 • B.
 • C,
 • D.

Câu 9: Giải bất phương trình sau:

 • A.
 • B.
 • C,
 • D.

Câu 10: Số nguyên lớn nhất thoả mãn bpt

 • A. 9
 • B. 27
 • C, 12
 • D. 30

Câu 11: Gbpt

 • A.
 • B.
 • C,
 • D.

Câu 12: Số nguyên nhỏ nhất thoả mãn bpt

 • A. x=1
 • B. x=3
 • C,x=2
 • D. x=4

Câu 13: Khoảng đồng biến của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Có bao nhiêu số nguyên thoả mãn bpt

 • A. 1
 • B. 2
 • C, 3
 • D. 4

Câu 15: Tổng tất cả các nghiệm nguyên dương của bpt bằng

 • A. 2
 • B. 3
 • C, 6
 • D. 4

Câu 16: Số nguyên dương nhỏ nhất thoả mãn bpt

 • A. 3
 • B. 4
 • C, 5
 • D. 6

Câu 17: Gbpt

 • A.
 • B.
 • C,
 • D.

Câu 18: Giải bpt .

 • A. $-1\leq x\leq 2.$
 • B. $-2\leq x\leq 1.$
 • C, $-1\leq x\leq 1.$
 • D. $-2\leq x\leq 2.$

Câu 19: Giải bpt

 • A.
 • B.
 • C,
 • D.

Câu 20: Có bao nhiêu số nguyên dương n thoả mãn

 • A. 6
 • B. 7
 • C, 8
 • D. 9
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 6: Bất phương trình mũ và lôgarit


 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021