Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 12 bài 1: nguyên hàm

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: nguyên hàm. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình toán học lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Tìm họ nguyên hàm của

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Tìm nguyên hàm của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Tính

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Tính

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Tìm

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Tìm họ nguyên hàm của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Tìm

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Tìm

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Tìm

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Tìm nguyên hàm của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Tính

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Một đám vi khuẩn tại ngày thứ t có số lượng là N(t). BIết rằng và lúc đầu đám vi khuẩn có 250000 con. Sau 10 ngày số lượng vi khuẩn xấp xỉ bằng

 • A. 264334
 • B. 264345
 • C. 264346
 • D. 264347

Câu 14: Tìm họ nguyên hàm của

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Biết .Tính ab

 • A. -1
 • B. 1
 • C. 0
 • D. 2

Câu 16: Tính

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Tính

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Một vật chuyển động với vận tốc v(t) (m/s) có gia tốc . Vận tốc ban đầu là 6m/s. Vận tốc của vật sau 10s bằng?

 • A. 11
 • B. 12
 • C. 13
 • D. 14

Câu 19: Tìm nguyên hàm của hàm số trên $(0; +\infty)$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Biết rằng là một nguyên hàm của $f(x)= 3x^2+6x+2$. Tính S=a+b+c

 • A. 5
 • B. 4
 • C.3
 • D.2
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Nguyên hàm


 • 16 lượt xem