Trắc nghiệm đại số và giải tích 12 Chương 4: Số phức (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm Chương 4: Số phức. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:Cho hai số phức z1 = 3 - 2i; z2 = 1 + 3i. Tìm số phức z = z1 + z2.

 • A. 4 + i
 • B. 9 - i
 • C.-1 + 10i
 • D. 4 + 3i

Câu 2: Cho số phức z = a + bi và . Mệnh đề sau đây là đúng?

 • A.w là một số thực*
 • B. w = 2
 • C.w là một số thuần ảo.
 • D.w = i

Câu 3: Cho hai số phức z1 = 2 - 3i; z2 = 1 + i số phức z = z1 – z2.

 • A. z = 3 + 3i
 • B. z = 1 - 4i.
 • C. z = 2 - 3i.
 • D. z = 3 - i.

Câu 4: Tìm số phức z thỏa mãn 3z + 2 + 3i = 5 + 4i

 • A. z = -1 + 2i
 • B. z = -3 + 2i
 • C.
 • D.

Câu 5: Cho số phức z = 2 + 4i Tìm phần thực, phần ảo của số phức w = z - i

 • A. Phần thực bằng -2 và phần ảo bằng -3i
 • B. Phần thực bằng -2 và phần ảo bằng -3
 • C. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 3i
 • D. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 3.

Câu 6: Cho hai số phức z1 = 7 + 5i; z2 = 3 - i. Tìm số phức z = z1 – z2.

 • A. 4 + 4i
 • B. 8 + 4i
 • C. 4 - 4i
 • D. 4 + 6i

Câu 7: Cho số phức z = 2 - 3i. Tính |z|

 • A. |z| = 2.
 • B. |z| = -3.
 • C. |z| = √13.
 • D. |z| = 13 .

Câu 8: Cho hai số phức z1 = 1 + 3i ; z2 = 2 - i Tính P = |z1 + z2|

 • A. P = √5 .
 • B. P = 5
 • C. P = √10
 • D. P = √13

Câu 9: Cho hai số phức z1 = 1 - 2i; z2 = 3 + i . Tính P = |z1 - 2z2| .

 • A. P = √26.
 • B. P = √41.
 • C. P = √29.
 • D. P = √33.

Câu 10: Cho số phức z = (3-2i)(1+i)2. Môđun của w = iz +

 • A.2
 • B.2√2
 • C. 1
 • D. √2

Câu 11: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện . Môđun của số phức w = 1 + 2z + z2 có giá trị là

 • A. 10.
 • B. -10.
 • C. 100.
 • D. -100.

Câu 12: Cho số phức z = 5 - 3i. Tính |z| .

 • A. |z| = 34
 • B.|z| = 2
 • C. |z| = √34
 • D. |z| = 4

Câu 13: Cho số phức z = 1 + 2i. Tính |z| .

 • A. |z| = 1.
 • B. |z| = √5.
 • C. |z| = 2.
 • D. |z| = 3.

Câu 14: Cho số phức z = -3 + 2i. Tính |z + 1 - i| .

 • A. P = 4
 • B. P = 1
 • C. P = √5 .
 • D. P = 2√2 .

Câu 15: Cho hai số phức z1 = 3 - 2i; z2 = -2 + i Tính P = |z1 + z2| .

 • A. P = √5.
 • B. P = √2.
 • C. P = √13
 • D. P = 2

Câu 16: Cho hai số phức z1 = 2 + 6i; z2 = -1 + 2i. Tính P = |z1 - z2| .

 • A. P = 5
 • B. P = 6
 • C. P = 7
 • D. P = 8

Câu 17: Cho hai số phức z1 = 3 + i; z2 = 2 - i. Tính P = |z1 + z1z2| .

 • A. P = 10
 • B. P = 50
 • C. P = 5
 • D. P = 85

Câu 18: Cho số phức z = -2 - 5i Tìm phần thực a và phần ảo b của số phức z.

 • A. a = -2 ; b = 5
 • B. a = -2; b = -5
 • C. a = -5; b = 2
 • D. a = -5; b = -2

Câu 19: Tìm số phức z thỏa mãn z - (2 + 3i) = 1 - 9i .

 • A. z = -3 - i.
 • B. z = -2 - i.
 • C. z = 2 - i .
 • D. z = 2 + i.

Câu 20: Cho số phức z = 3 + 4i. Tìm phần thực a và phần ảo b của số phức z

 • A. a = 3; b = 4
 • B. a = 3; b = -4
 • C. a = 4; b = 3
 • D. a = 4; b = -3
Xem đáp án
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021