Trắc nghiệm đại số và giải tích 12 chương 1:Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm chương 1:Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 6: Khoảng đồng biến của hàm số y = (x2 + x + 2)/(x - 1) là:

 • A. (-∞; -3) và (1; +∞)
 • B. (-∞; -1) và (3; +∞)
 • C. (1; +∞)
 • D. (-1; 3)

Câu 7: Các khoảng nghịch biến của hàm số y = x4 - 6x2 + 8x + 1 là:

 • A. (1; +∞)
 • B. (-∞; -2)
 • C. (-∞; 1)
 • D. (-2; +∞)

Câu 8: Cho f(x) = (x - 2)/(x - 1). Xét các mệnh đề sau

1) Hàm số đã cho đồng biến trên (-∞; 1) ∪ (1; +∞).

2) Hàm số đã cho đồng biến trên R\{1}.

3) Hàm số đã cho đồng biến trên từng khoảng xác định.

4) Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng (-∞; -1) và (-1; +∞).

Số mệnh đề đúng là

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4

Câu 9: Hàm số y= -x3 + 3x + 2 đồng biến trên các khoảng nào sau đây?

 • A.(1; +∞)
 • B. (-1; 1)
 • C. (-∞; -1)
 • D.(0; 1)

Câu 10: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên (-∞; +∞).

 • A. y = (2x - 1)/(x - 5)
 • B. y = x4 + 3x2 + 1
 • C. y = -x3 - 2x + 1
 • D. y = x3 + 2x - 1
Xem đáp án
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021