Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 12 bài 4: Đường tiệm cận

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4: Đường tiệm cận. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình toán học lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Tìm m để đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang.

 • A. m > 0.
 • B. m < 0
 • C. m > 2
 • D. m< 2

Câu 2: Đồ thị hàm số có tất cả bao nhiêu tiệm cận?

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3

Câu 3: Tìm m để đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận đứng?

 • A. m=-3 ; 4
 • B. m=3 ; 4
 • C. m=3 ; -4
 • D. m= 5 ; 4

Câu 4: Hàm số nào sau đây có đồ thị nhận đường thẳng x=0 làm tiệm cận đứng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số .

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 6: Tìm m để đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận đứng.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Đường tiệm cận ngang của đồ thị

 • A. y=1
 • B. y=0
 • C. y=-1
 • D. Không tồn tại

Câu 8: Tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số .

 • A. x=-1
 • B. x=2
 • C. x=1
 • D. x=-2

Câu 9: Tìm tất cả các TCĐ của đồ thị hàm số

 • A. x=-3 và x=-2.
 • B. x=-3.
 • C. x=3 và x=2.
 • D. x=3.

Câu 10: Tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số .

 • A. y=2.
 • B. x=1.
 • C. y=1.
 • D. x=-1.

Câu 11: Đồ thị hàm số nào sau đây có tiệm cận đứng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Đồ thị hàm số có các đường tiệm cận là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: TCD của đồ thị hàm số

 • A. x=0
 • B. x=2; x=-2
 • C. x=2
 • D. x=-2

Câu 14: Đồ thị hàm số có các đường tiệm cận là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Đồ thị hàm số có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 16: Đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 17: Cho hàm số có đồ thị (C). Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

 • A. Đường y=2 là một tiệm cận ngang của C
 • B. Đường y=1 là một tiệm cận ngang của C
 • C. Đường y=3 là một tiệm cận ngang của C
 • D. Đường y=4 là một tiệm cận ngang của C

Câu 18: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang

 • A. m>0
 • B. m>1
 • C. m<1
 • D. Không tồn tại m

Câu 19: Đồ thị $y=\frac{x+1}{x-2}$ có tất cảbao nhiêu tiệm cận?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D, 4

Câu 20: Đồ thị có tất cảbao nhiêu tiệm cận?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Đường tiệm cận


 • 20 lượt xem