Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 12 bài 5: phương trình mũ và phương trình lôgarit

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 5: phương trình mũ và phương trình lôgarit. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình toán học lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Tìm nghiệm của pt

 • A. x=2
 • B. x=3
 • C. x=4
 • D. x=5

Câu 2: Phương trình có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn $[0; 2\pi]$.

 • A. 1
 • B.2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 3: Tổng bình phương các nghiệm của pt

 • A. -2
 • B. 4
 • C. 8
 • D. 16

Câu 4: Tích các nghiệm của pt

 • A. 0
 • B. 3
 • C. 6
 • D. 9

Câu 5: Gpt

 • A. x=9
 • B. x=9; 1
 • C. x=9; 3
 • D. x=9; 6

Câu 6: Gpt

 • A. x=1
 • B. x=2
 • C. x=3
 • D. x=4

Câu 7: Tìm tập nghiệm của pt

 • A. {10}
 • B. {100}
 • C. {10,100}
 • D. {10,100, 1000}

Câu 8: Gpt

 • A. x=5
 • B. x=4
 • C. x=3
 • D. x=5; 3

Câu 9: Tính tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình $2\sqrt{x}-\sqrt{1-x}=3.(\frac{2}{3})^x.$

 • A. 0
 • B.1
 • C. 2
 • D. 3

Câu 10: Tổng các nghiệm của phương trình bằng

 • A. 0
 • B. 1
 • C.2
 • D.3

Câu 11: Tính tổng T tất cả các nghiệm thực của phương trình

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 12: Tìm nghiệm của phương trình

 • A. x=1
 • B. x=1; 2
 • C. x=1;3
 • D. x=1;4

Câu 13: Gpt

 • A. x=-5
 • B. x=-4
 • C. x=-3
 • D. x=-2

Câu 14: Tổng các nghiệm của phương trình

 • A. 5
 • B. 7
 • C. 3
 • D. 2

Câu 15: Tìm tập nghiệm S của phương trình

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Tính tổng T tất cả các nghiệm của phương trình

 • A. 2
 • B. 3
 • C.4
 • D.5

Câu 17: Tìm giá trị thực của tham số để phương trình $9^x-2.3^{x+1}+m=0$ có hai nghiệm thực $x_1; x_2$ thoả mãn $x_1+x_2=1.$

 • A. m=4
 • B. m=3
 • C. m=2
 • D. m=1

Câu 18: Tìm tích các nghiệm của pt

 • A. 16
 • B.8
 • C. 4
 • D. 2

Câu 19: Nghiệm pt thuộc khoảng nào

 • A. (1;6)
 • B. (-1; 3)
 • C. (0;4)
 • D. (-5; 5)

Câu 20: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để phương trình $(3+2\sqrt{2})^x+(3-2\sqrt{2})^x=m$ có nghiệm.

 • A. .
 • B. .
 • C. .
 • D. .
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 5: Phương trình mũ. Phương trình Lôgarit


 • 16 lượt xem