Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 12 bài 3: Lôgarit

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 3: Lôgarit. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình toán học lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Cho a, b, c là ba số dương khác 1. Tính

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Cho x, y là các số thực lớn hơn 1 thoả mãn Tính $\frac{1+\log_{12}x+\log_{12}y}{2\log_{12}(x+3y)}.$

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 1
 • D. 4

Câu 3: Tìm tập xác định của các hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Tính đạo hàm của các hàm số:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Cho a, b,c là các số dương. Tính

 • A. 8
 • B. 9
 • C.12
 • D. 15

Câu 6: Tính:

 • A. 5
 • B. 6
 • C. 7
 • D. 8

Câu 7: Tìm TXD của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Tính

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6

Câu 9: Cho . Hãy tính $\log _{25}15$ theo c

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Tìm k sao cho với mọi x

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Tính đạo hàm của các hàm số:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Cho , $b=\log _{30}5$. Hãy tính $\log _{30}1350$ theo a, b.

 • A. 2a+b+1
 • B. 2a+b+2
 • C. 2a+2b+1
 • D. a+b+1

Câu 13: bằng

 • A. 4
 • B. 8
 • C. 16
 • D. 12

Câu 14: Nghiệm của pt

 • A. x=7
 • B. x=7; 9
 • C.x=7;8
 • D. x=7;10

Câu 15: Tính giá trị biểu thức

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Chọn đáp án đúng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Biết Biểu thị y theo u, v

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Biết , biểu thị x theo y

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Biết . Tính abcd

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Cho . Mối liên hệ giữa a và b là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 3: Lôgarit


 • 26 lượt xem