Trắc nghiệm đại số và giải tích 12 Chương 3: Nguyên hàm. Tích phân và ứng dụng (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm Chương 3: Nguyên hàm. Tích phân và ứng dụng . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi và $y = 6x - x^{2}$ là:

 • A. 9
 • B. 9/2
 • C. 0
 • D. Kết quả khác.

Câu 2: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong: , tiếp tuyến với đường cong này tại M(2;5) và trục Oy là:

 • A. 0
 • B. -8/3
 • C. 8/3
 • D. Kết quả khác .

Câu 3: Tính thể tích vật thể tròn xoay quanh trục Oy sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2, y = 4 , y = x2/2 .

 • A. 12π
 • B. -12π
 • C. 16π
 • D. -16π

Câu 4: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi ay = x2 và ax = y2 là:

 • A. -a3/3
 • B. a3/3
 • C. a2
 • D. -a2

Câu 5: Một vật chuyển động với vận tốc

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Quãng đường vật đi được sau 4s xấp xỉ bằng:

 • A. 11m
 • B. 12m
 • C. 13m
 • D. 14m.

Câu 6: Một ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s thì người lái đạp phanh, từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t) = -5t + 10(m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây , kể từ lúc bắt đầu đạp phanh .Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?

 • A.0,2m
 • B.2m
 • C.10m
 • D.20m.

Câu 7: Tìm m để

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

là nghiệm phương trình: mt3 + 3t2 + m - 3

 • A. m = 2
 • B. m = -1
 • C. m = 4
 • D. Giá trị khác.

Câu 8: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

và đường thẳng y = x+2.

 • A. 1/12
 • B. 1/6
 • C. 1/3
 • D. 1/2

Câu 9: Có thể khẳng định gì về kết quả của tích phân

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

 • A. Chứa ln3
 • B. Chứa ln2
 • C. Chứa cả ln3 và ln2
 • D. Không chứa ln3 và ln2.

Câu 10: Tìm I = ∫lnxdx .

 • A. I = xlnx - x + C
 • B. I = xlnx + C
 • C. I = xlnx + x + C
 • D. I = 1/x + C

Câu 11: Kết quả của

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

 • A. 3 - 3√2
 • B. 3√2 - 1
 • C. 3(√2 - 1)
 • D. 2(√3 - 1)
Xem đáp án
 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021