Trắc nghiệm Hình học 12 chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian (p1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;3;-2), B(1;1;2). Gọi (P) là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB. Phương trình của mặt phẳng (P) là:

 • A. y - 2z - 2 = 0
 • B. y - 2z - 7 = 0
 • C. y - 2z + 3 = 0
 • D. 2y + z - 4 = 0

Câu 2: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm M(3;2;1) và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C (khác O) sao cho tam giác ABC đều. Số mặt phẳng (P) thỏa mãn bài toán là:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 3: Trong không gian Oxyz, lập phương trình của mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A(1;0;1), B(0;-1;-3), C(2;1;3)

 • A. x - y - 1 = 0
 • B. x - y + 1 = 0
 • C. x + z - 2 = 0
 • D. x + y - 1 = 0

Câu 4: Trong không gian Oxyz, lập phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm A(2;1;3), vuông góc với mặt phẳng (Q): x + y - 3z = 0 đồng thời (P) song song với trục Oz

 • A. x + y - 3 = 0
 • B. x - y - 1 = 0
 • C. 2x + y + 3z - 1 = 0
 • D. x - y + 1 = 0

Câu 5: Trong không gian Oxyz, phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm M(2;6;-3) và vuông góc với hai mặt phẳng (Oxy), (Oyz) là:

 • A. 2x - 4 = 0
 • B. y - 6 = 0
 • C. z + 3 = 0
 • D. 2x - 6y - 3z - 49 = 0

Câu 6: Trong không gian Oxyz, lập phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm B(2;1;3) đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng (Q): x + y - 3z = 0, (R): 2x - y - z = 0

 • A. 4x + 5y + 3z + 22 = 0
 • C. 2x + y + 3z - 22 = 0
 • B. 4x - 5y + 3z - 12 = 0
 • D. 4x + 5y + 3z - 22 = 0

Câu 7: Trong không gian Oxyz, lập phương trình của mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A(1;0;1), B(2;1;3), đồng thời vuông góc với mặt phẳng (Q): x + y - 3z = 0

 • A. x - y - 1 = 0
 • B. x + y - 1 = 0
 • C. x + z - 1 = 0
 • D. x + y - 3z + 2 = 0

Câu 8: Trong không gian Oxyz, lập phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm A(1;0;1) và chứa trục Ox

 • A. x - 1 = 0
 • B. y = 0
 • C. z - 1 = 0
 • D. x + z - 1 = 0

Câu 9: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình x + (m2 - 2m)y + (m - 1)z + m2 + m = 0 , trong đó m là tham số. Với những giá trị nào của m thì mặt phẳng (P) song song với trục Oy?

 • A. m=0
 • B. m=2
 • C. m=0 hoặc m=2
 • D. m=1

Câu 10: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình 2x - 3y + (2m - 4)z + m2 - m = 0 , trong đó m là tham số. Với những giá trị nào của m thì (P) song song với trục Oz?

 • A. m=2
 • B. m=0
 • C. m=1
 • D. Không tồn tại m

Câu 11: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (P) và (Q) lần lượt có phương trình là x + my + (m + 3)z + 1 = 0; x - y + 2z = 0 , trong đó m là tham số. Với những giá trị nào của m thì mặt phẳng (P) vuông góc với mặt phẳng (Q)?

 • A. m=-1
 • B. m=0
 • C. m=-7
 • D. Không tồn tại m

Câu 12: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (P) và (Q) lần lượt có phương trình là x - y + 2z = 0; 2x - 2y + (m2 + 3m)z + m2 - m = 0 , trong đó m là tham số. Với những giá trị nào của m thì hai mặt phẳng (P) và (Q) song song?

 • A. m=1
 • B. m=-4
 • C. m=1 hoặc m=-4
 • D. m=0

Câu 13: Trong không gian Oxyz, cho ba mặt phẳng (P), (Q), (R) lần lượt có phương trình là (m2 + m)x - (m + 2)y + z = 0; x + y + z = 0; 2x + y - z = 0 và , trong đó m là tham số. Với những giá trị nào của m thì mặt phẳng (P) đồng thời vuông góc với cả hai mặt phẳng (Q) và (R)?

 • A. m=1
 • C. m= -3/2
 • B. m=-1
 • D. m= -3/2 hoặc m=-1

Câu 14: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng -mx + 3y + 2z + m - 6 = 0 và -2x + (5m + 1)y + (m + 3)z - 10 = 0. Hai mặt phẳng này cắt nhau khi và chỉ khi:

 • A. m ≠ -4
 • B. m ≠ -6/5
 • C. m ≠ 1
 • D. Mọi m

Câu 15: Trong không gian Oxyz, hai mặt phẳng 3x + 2y - mz + 2m - 7 = 0 và (5m + 1)x + (m + 3)y - 2z - 10 = 0. Trùng nhau khi và chỉ khi:

 • A. m = -4
 • C. m = 1
 • B. m = -6/5
 • D. Không có giá trị nào của m thỏa mãn

Câu 16: Trong không gian Oxyz, tập hợp các điểm M cách đều hai mặt phẳng tọa độ (Oxy) và (Oxz) là hai mặt phẳng có phương trình:

 • A. y+z=0 và y-z=0
 • C. x+z=0 và x-z=0
 • B. x+y=0 và x-y=0
 • D. y+2z=0 và y-2z=0

Câu 17: Trong không gian Oxyz, tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng (P): x + 3y - 4z + 1 = 0 và (Q): x + 3y - 4z + 7 = 0 là :

 • A. x + 3y - 4z + 8 = 0
 • C. x + 3y - 4z + 4 = 0
 • B. x + 3y - 4z + 6 = 0
 • D. x + 3y - 4z - 6 = 0

Câu 18: Trong không gian Oxyz, tập hợp các điểm M cách đều hai mặt phẳng (P): 2x + 3y + z - 1 = 0 và (Q): 3x + y + 2z - 3 = 0 là hai mặt phẳng có phương trình là :

 • A. x - 2y + z - 2 = 0 và 5x + 4y + 4z - 4 = 0
 • B. x - 2y + z - 2 = 0 và 5x + 4y + 3z - 4 = 0
 • C. x - 3y + z - 2 = 0 và 5x + 4y + 3z - 4 = 0
 • D. x + 2y + z - 2 = 0 và 5x + 4y + 3z - 4 = 0

Câu 19: Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1 ;-2 ;3) và mặt phẳng (P) có phương trình x + 2y - 2z + m = 0 . Tìm các giá trị của m, biết rằng khoảng cách từ A đến mặt phẳng (P) bằng 1

 • A. m=12
 • C. m=18 hoặc m=0
 • B. m=18
 • D. m=12 hoặc m=6

Câu 20: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng : (P): x - 2y - 2z + 1 = 0, (Q): 2x - 4y - 4z + m = 0. Tìm các giá trị của m biết rằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng 1

 • A. m=8
 • C. m=8 hoặc m=-4
 • B. m=38
 • D. m=38 hoặc m=-34
Xem đáp án
 • 16 lượt xem