Trắc nghiệm đại số và giải tích 12 Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Giải bất phương trình 2016x + 20161 - x ≤ 2017

 • A. 1 ≤ x ≤ 2016
 • C. x ≤ 1 hoặc x ≥ 2016
 • B. 0 ≤ x ≤ 1
 • D. x ≤ 0 hoặc x ≥ 1

Câu 2: Tìm tập nghiệm của bất phương trình log1/5(x2 + 4x) ≥ -1

 • A. ∅
 • C. (-∞; -5] ∪ [1; +∞)
 • B. [-5; 1]
 • D. [-5; -4) ∪ (0; 1]

Câu 3: Tìm tập nghiệm của bất phương trình log(x - 21) < 2 - logx

 • A. (-4; 25)
 • B. (0; 25)
 • C. (21; 25)
 • D. (25; +∞)

Câu 4: Dân số Việt Nam năm 2015 là 91,71 triệu người. Giả sử trong 5 năm tỉ lệ tăng dân số là không đổi. Hỏi tỉ lệ này có thể nhận giá trị tối đa là bao nhiêu để dân số Việt Nam năm 2020 không vượt quá 96,5 triệu người (làm tròn kết quả đến phần chục nghìn) ?

 • A. 1,08%
 • B. 0,91%
 • C. 1,06%
 • D. 1,02%

Câu 5: Giải bất phương trình 2.4x + 1 < 162x

 • A. x > 1
 • B. x < 1
 • C. x > 1/2
 • D. x < 1/2

Câu 6: Giải bất phương trình 2x.3x ≤ 36

 • A. x ≤ 2
 • B. x ≤ 3
 • C. x ≤ 6
 • D. x ≤ 4

Câu 7: Giải bất phương trình 7.3x + 1 + 5x + 3 ≤ 3x + 4 + 5x + 2

 • A. x ≤ -1
 • B. x ≥ -1
 • C. x ≤ 0
 • D. x ≥ 0

Câu 8: Giải phương trình 4x + 2x + 1 - 15 = 0. Viết nghiệm tìm được dưới dạng thập phân, làm tròn đến hàng phần trăm

 • A. x = 0,43
 • B. x = 0,63
 • C. x = 1,58
 • D. x = 2,32

Câu 9: Giả sử x1, x2 là hai nghiệm của phương trình 7x + 2.71 - x - 9 = 0. Tính

 • A. log27 + 1
 • B. log72 + 1
 • C. log72
 • D. log27

Câu 10: Giải phương trình log5(x + 4) = 3

 • A. x = 11
 • B. x = 121
 • C. x = 239
 • D. x = 129

Câu 11: Giải phương trình x2lnx = lnx9

 • A. x = 3
 • B. x = ±3
 • C. x = 1, x = 3
 • D. x = 1, x = ±3

Câu 12: Giải phương trình log4(log3(log2x)) = 0

 • A. x = 2
 • B. x = 8
 • C. x = ∛2
 • D. x = 432

Câu 13: Giải phương trình lnx + ln(x - 1) = ln2

 • A. x = 3/2
 • B. x = -1, x = 2
 • C. x = 2
 • D. x = 1, x = 3/2

Câu 14: Giả sử α và β là hai nghiệm của phương trình 3 + 2log2x = log2(14x - 3). Khẳng định nào sau đây là đúng ?

 • A. α = -4
 • B. log2α = -2
 • C. α = 3/2
 • D. a3/14

Câu 15: Tính tích các nghiệm của phương trình logx4 + log4x = 17/4

 • A. 1
 • B. 16
 • C. 4∜4
 • D. 256√2

Câu 16: Một quần thể vi khuẩn bắt đầu từ 100 cá thể và cứ sau 3 giờ thì số cá thể lại tăng gấp đôi. Bởi vậy, số cá thể vi khuẩn được biểu thị theo thời gian t (tính bằng giờ) bằng công thức: .Hỏi sau bao lâu thì quần thể này đạt đến 50000 cá thể (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) ?

 • A. 36,8 giờ
 • B. 30,2 giờ
 • C. 26,9 giờ
 • D. 18,6 giờ

Câu 17: Khi đèn flash của một máy ảnh tắt thì ngay lập tức nguồn điện từ pin sẽ xạc cho tụ điện của nó. Lượng điện tích trong tụ xác định bởi công thức: $Q(t)=Q_{0}(1-e^{\frac{-1}{t}}trong đó Q0 là điện tích tối đa mà tụ có thể tích được, thời gian t tính bằng giây. Hỏi sau bao lâu thì tụ tích được 90% điện tích tối đa ?

 • A. 3,2 giây
 • B. 4,6 giây
 • C. 4,8 giây
 • D. 9,2 giây

Câu 18: Chiều dài (tính bằng xentimet) của một loài cá bơn ở Thái Bình Dương theo tuổi của nó (kí hiệu là t, tính bằng năm) được ước lượng bởi công thức f(t) = 200(1 - 0,956e0,18t). Một con cá bơn thuộc loài này có chiều dài 140cm. Hãy ước lượng tuổi của nó.

 • A. 2,79 năm
 • B. 6,44 năm
 • C. 7,24 năm
 • D. 12,54 năm

Câu 19: Có một dịch cúm trong một khu vực quân đội và số người lính ở đó mắc bệnh cúm sau t ngày (kể từ ngày dịch cúm bùng phát) được ước lượng bằng công thức: , trong đó k là một hằng số. Biết rằng có 40 người lính mắc bệnh cúm sau 7 ngày. Tìm giá trị của hằng số k.

 • A. 0,33
 • B. 2,31
 • C. 1,31
 • D. -2,31

Câu 20: Nếu log(log(log(logx))) = 0 thì x = 10k . Tìm giá trị của k

 • A. 10
 • B. 100
 • C. 103
 • D. 1010

Câu 21: Giải phương trình log3x = (-2 + log2100)(log3√2)

 • A. x = 5
 • B. x = 3√2
 • C. x = 24
 • D. x = 50
Xem đáp án
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021