Thể chế dân chủ cổ đại biểu hiện ở chỗ nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Thể chế dân chủ cổ đại biểu hiện ở chỗ nào?

Bài làm:

Thể chế dân chủ cố đại biểu hiện rõ ở trong xã hội lúc bấy giờ:

Có hơn 30000 người là công dân A-ten, có tư cách và có quyền công dân. Khoảng 15000 kiều dân (dân nơi khác đến ngụ cư) được tự do sinh sống, buôn bán, làm ăn, nhưng không có quyền công dân. Có khoảng 300000 nô lệ không có quyền hành, là tải sản riêng của chủ nô.

Chủ nô, chủ xưởng, nhà buôn nắm trong tay quyền lực của xã hội. Đây là kết quả của một quá trình đấu tranh gay go, quyết liệt.

=> Hình thành thể chế dân chủ. Hơn 30000 công dân họp thành Đại hội công dân, bầu và cử ra các cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc nhà nước.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021