Sự thịnh trị của chế độ phong kiến dưới thời Đường được biểu hiện như thế nào?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Sự thịnh trị của chế độ phong kiến dưới thời Đường được biểu hiện như thế nào?

Bài làm:

Có thể nói, chế độ phong kiến dưới thời Đường đạt đến đỉnh cao. Nó được thể hiện:

 • Kinh tế phát triển toàn diện:
  • Thực hiện chế độ quân điền, nông dân thực hiện chế độ nghĩa vụ cho nhà nước theo chế độ tô, dung, điệu.
  • Thủ công nghiệp phát triển, các xưởng thủ công gọi là tác phường như luyện sắt, đóng thuyền….
  • Thương nghiệp thịnh đạt, con đường tơ lụa trên đất liền và trên biển được thiết lập, mở rộng.
 • Chính trị: bộ máy cai trị phong kiến hoàn chỉnh: cử người thân tín cai quản địa phương; cử người trong họ hay công thần giữ chức Tiết độ sứ, trấn ải biên cương mở khoa thi chọn người ra làm quan.
 • Tiếp tục chính sách xâm lược: chiếm Nội Mông, Tây vực, xâm lược Triều Tiên, củng cố chế độ đô hộ ở An Nam, ép Tây Tạng phải thần phục.

=> Nhà Đường trở thành một đế quốc phong kiến phát triển nhất.

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021