Chơi trò chơi "hoàn thành sơ đồ trao đổi chất ở động vật"

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 43 sách VNEN khoa học 4 tập 2

Chơi trò chơi "hoàn thành sơ đồ trao đổi chất ở động vật" (Sgk)

Bài làm:

  • 64 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021