Chọn các cặp từ thích hợp để hoàn chỉnh các câu ghép dưới đây

  • 1 Đánh giá

2. Chọn các cặp từ thích hợp để hoàn chỉnh các câu ghép dưới đây:

( bao nhiêu......bấy nhiêu; càng......càng....; vừa........ đã......)

a. Mưa ..... to, gió ........ thổi mạnh.

b. Trời ....... hửng sáng, nông dân ......... ra đồng.

c. Thủy Tinh dâng nước cao ........., Sơn Tinh làm núi cao lên ..........

Bài làm:

a. Mưa càng to, gió càng thổi mạnh.

b. Trời vừa hửng sáng, nông dân đã ra đồng.

c. Thủy Tinh dâng nước cao bao nhiêu, Sơn Tinh làm núi cao lên bấy nhiêu.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021