Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì? Vì sao ông Trần Thủ Độ lại thưởng vàng, lụa cho người quân hiệu?

  • 1 Đánh giá

2-3-4: Đọc, giải nghĩa, luyện đọc (sgk)

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

1. Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì?

2. Vì sao ông Trần Thủ Độ lại thưởng vàng, lụa cho người quân hiệu?

3. Khi biết có viên quan tâu tới vua rằng mình chuyên quyền, ông Trần Thủ Độ nói như thế nào?

4. Những lời nói và việc làm của ông Trần Thủ Độ cho thấy ông là người như thế nào?

Bài làm:

1. Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đồng ý nhưng yêu cầu người đó chặt một ngón chân người đó để phân biệt với các câu đương khác. => Qua đó, ta thấy Trần Thủ Độ là vị quan lớn đầu triều nhưng chí công vô tư và cương trực. Ông là người kiên quyết chống lại chuyện chạy chức chạy quyền của bọn hám danh trục lợi trong xã hội.

2. Ông Trần Thủ Độ lại thưởng vàng, lụa cho người quân hiệu vì: người ấy ở chức thấp mà biết giữ phép nước.

3. Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền thì Trần Thủ Độ nhận lỗi và xin vua ban thưởng cho viên quan dám nói thẳng. Cách ứng xử của Trần Thủ Độ rất thằng thắn và trung thực.

4. Qua những hành động và lời nói của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người thẳng thắn, trung thực, chí công vô tư, không nể tình riêng mà coi thường phép nước. Vì vậy, ông được các vua nhà Trần cung kính tôn vinh ông là Thượng phụ.

  • 79 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2