Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp (thương, cầu kiều, khác giống, ăn cơm, cá ươn)

  • 1 Đánh giá

5. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp (thương, cầu kiều, khác giống, ăn cơm, cá ươn)

(1) Muốn sang thì bắc .....
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.


(2) Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng ........ nhưng chung một giàn.


(3) Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải ...... nhau cùng.


(4) Cá không ăn muôi ........
Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.


(5) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
....... nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

Bài làm:

(1) Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.


(2) Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.


(3) Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.


(4) Cá không ăn muôi cá ươn
Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.


(5) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn cơm nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2