An đã làm cho bọn giặc mừng hụt như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 31 sgk tiếng việt 5 tập 1
An đã làm cho bọn giặc mừng hụt như thế nào?

Bài làm:

Khi trả lời tên cai, An đã làm cho bọn giặc mừng hụt: "Dạ, không phải tía." Bọn chúng tưởng An là trẻ con sẽ nói ra sự thật, nhưng An đã thông minh, hóm hỉnh trả lời: "Dạ cháu kêu bằng ba chứ không phải tía."

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021