Đặc trưng sinh lí của âm

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK Vật lí 12, trang 59:

Hãy kể ra những đặc trưng sinh lí của âm.

Bài làm:

Âm có những đặc trưng sinh lí sau:

  • Độ cao
  • Độ to
  • Âm sắc
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021