Giải vật lí 12: Bài tập 4 trang 203 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 4: trang 203 - sgk vật lí 12

Xét phản ứng

a) Xác định năng lượng tỏa ra bởi phản ứng đó ( tính ra MeV và ra J ).

b) Tính khối lượng đơteri cần thiết để có thể thu được năng lượng nhiệt hạch tương đương với năng lượng tỏa ra khi đốt 1 kg than.

Cho biết:

Bài làm:

Năng lượng tỏa ra khi đốt 1kg than là 30 000kJ.

Xét phản ứng:

a) Năng lượng tỏa ra:

W = ( mH + mH - mHe - mn ).c2

= ( 2,0135u + 2,0135u - 3,0149u - 1,0087u).c2

= 3,4.10-3.u.c2 = 3,4.10-3.931,5MeV = 3,1671 MeV

= 3,1671.1,6.10-13J = 5,07.10-13(J)

b) Mỗi phản ứng cần 2 hạt và cho ra một hạt$_{2}^{3}\textrm{H}$

Đốt 1kg than cho 3.107J tương đương với năng lượng tỏa ra bởi N hạt

N==5,917.1019 hạt

Mỗi phản ứng cần 2 hạt:

Khối lượng Dơteri tổng cộng phải cần đến là:

M=

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021